Văn Hóa Và Đạo Nghĩa Của Người Quân Tử

Nhật Quang Trường Hải 日光長海

Người quân tử là người có đầy đủ các đức tính trong ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, trong đó Nhân là quan trọng nhất _ Khổng Tử

Chúc bằng hữu trăm điều may mắn
Tháng ngày dài vạn sự thành công

正大光明
Phật giáo giảng: “Trong sáu phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành, ‘Nhẫn’ là đệ nhất”. Khổng Tử cũng nói rằng: “Việc nhỏ không nhẫn, tất loạn việc lớn”

Phật giáo

Thư viện Phật Giáo

Nho giáo

Thư viện Nho Giáo

Đạo giáo

Thư viện Đạo Giáo

Đạo Mẫu

Đạo Mẫu Việt Nam

Tác phẩm

Tác phẩm văn hóa

Sản phẩm

Sản phẩm văn hóa

Chia sẻ

Góc nhìn văn hóa

Popular Download

Instagram